ODDAJ DO WINDYKACJI


Newsletter EULEO


Strefa dłużnika

Jeżeli Twoje zadłużenie nie powstało w wyniku celowych, przemyślanych działań, masz szansę wyjść z kłopotów finansowych. Podejmowane przez nas działania windykacyjne dają Ci możliwość polubownego załatwienia sprawy. Dłużnikom, którzy wykażą wolę współpracy, nasi negocjatorzy doradzą w sprawach finansowych i postarają się znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Pamiętaj jednak, że windykator działa pod presją czasu i w ramach ściśle określonych procedur. Jeśli będziesz współpracował i przestrzegał reguł, masz szansę odbudować reputację firmy i uniknąć negatywnych konsekwencji.

 

 

  Działamy zgodnie z prawem

 

Wszystkie podejmowane przez nas działania są całkowicie zgodne z obowiązującym prawem

  Chcemy współpracować

 

Traktujemy Cię jak partnera i rozumiemy sytuację, w której się znalazłeś

  Naszym celem jest pomoc

 

Nie chcemy stwarzać problemów, tylko pomóc Ci w rozwiązaniu istniejących

 

Przestrzeganie naszych zasad daje dłużnikowi gwarancję konstruktywnego rozwiązania problemu bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji. Rekomendujemy twarde przestrzeganie następujących zasad:

 • Traktuj sprawę swojego zadłużenia priorytetowo.
 • Nie unikaj kontaktu, komunikuj się z nami wszelkim sposobami. Dla dłużników uruchomiliśmy specjalny numer telefonu: 12 614 52 80 oraz adres e-mail: windykacja@euleo.pl
 • Mów prawdę, kłamstwo eliminuje możliwość porozumienia.
 • Zawsze dotrzymuj poczynionych z nami ustaleń, a zwłaszcza terminów i kwot.
 • Nie graj na zwłokę, nie blefuj – to Cię szybko zdyskredytuje. Pamiętaj, że znamy się na tym co robimy – nie trać czasu i energii na dalsze unikanie zapłaty.
 • Postępuj racjonalnie, powstrzymuj emocje.
 • Uświadamiaj sobie, że tylko Ty możesz we współpracy z nami rozwiązać problem zadłużenia.
 • Spotkaj się z naszym windykatorem lub odwiedź naszą siedzibę.
 • Ujawnij nam prawdziwe przyczyny swoich kłopotów finansowych.
 • Przedstaw własny plan spłaty zadłużenia – może okazać się akceptowalny.
 • Przecież to takie proste i oczywiste.

 

Numer konta do wpłaty: Bank Pekao SA 49 1240 4588 1111 0000 5485 7209

 

Musisz wiedzieć, że EULEO podejmuje działania bezpośrednio zmierzające do odzyskania należności wraz z odsetkami oraz wszystkimi kosztami dochodzenia należności, które zrekompensują Wierzycielowi niczym nieuzasadnioną stratę, wynikającą z braku terminowego uregulowania płatności. Dłużnik zostaje więc obciążony między innymi: kosztami windykacji, kosztami sądowymi, kosztami zastępstwa adwokackiego w postępowaniu sądowym, kosztami złożonych przez siebie zarzutów do nakazu zapłaty, kosztami komorniczymi, kosztami zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym.Pamiętaj, że odsetki stale rosną, a w razie regularnego wznawiania działań egzekucyjnych, dług nigdy nie wygaśnie. Wierzyciel naliczy odsetki nie tylko za ściągane należności, ale także za wszystkie opóźnione płatności w ciągu ostatnich dwóch lat. Dolicz do tego koszty związane z koniecznością korzystania z usług własnego adwokata oraz koszty wstrzymania kredytowania przez innych dostawców.

 

 

Pamiętaj, że wierzyciel może:

 • prowadzić egzekucję z majątku spółki, jak i z osobistych majątków wspólników oraz członków zarządu,
 • żądać zapłaty od małżonka dłużnika i zaspokoić roszczenia z ich majątku wspólnego,
 • podjąć egzekucję z majątku, który dłużnik zbył, przeciwko jego nabywcy,
 • doprowadzić do zablokowania funkcjonowania firmy dłużnika przez wystąpienie o zabezpieczenie majątku czyli zajęcie rachunków bankowych, towarów, środków transportu, maszyn, budynków,
 • żądać ustanowienia dla dłużnika kuratora,
 • ostrzec innych działających na rynku przedsiębiorców i banki, przez wpisanie dłużnika do rejestrów dłużników prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz Krajowy Rejestr Dłużników Biura Informacji Gospodarczej wierząc, że zainteresują się tym stosowne państwowe organy kontroli,
 • żądać zapłaty bezpośrednio od kontrahenta dłużnika, a w razie odmowy dochodzić roszczeń z wierzytelności przysługującej dłużnikowi w stosunku do jego kontrahenta,
 • przewłaszczyć ruchomości dłużnika na zabezpieczenie dochodzonej należności,
 • zgłosić do sądu wniosek o upadłość dłużnika, z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek,
 • w razie śmierci dłużnika uzyskać sądową klauzulę wykonalności przeciwko jego spadkobiercom,
 • złożyć skargę na czynności komornika działającego w interesie dłużnika, która ma na celu doprowadzenie do osobistej odpowiedzialności finansowej i dyscyplinarnej nierzetelnego komornika,
 • skierować wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika,
 • sprzedać wierzytelność dowolnie wybranemu podmiotowi. Za pośrednictwem EULEO, długi wystawiane są na sprzedaż na ogólnodostępnej giełdzie długów: