fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

Windykacja należności

Windykacja polubowna
Windykacja karna
Windykacja międzynarodowa
Windykacja w polisie ubezpieczeń należności

Windykacja polubowna

Chcesz odzyskać swoje pieniądze od kontrahenta i pozostać z nim w dobrych relacjach? Zleć nam odzyskanie Twoich należności. Od 2001 roku specjalizujemy się windykacji B2B, z powodzeniem wypracowaliśmy porozumienie na linii dłużnik-wierzyciel w ponad 80 000 sprawach. Wiemy jak polubownie odzyskać Twoje pieniądze, abyś mógł kontynuować współpracę z kontrahentem i zachować z nim dobre relacje biznesowe.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych:

  • ocenimy zdolność dłużnika do uregulowania zobowiązania,
  • uzgodnimy z nim harmonogram spłaty należności.

Przebieg wszystkich czynności windykacyjnych możesz śledzić na bieżąco w pisemnych raportach, które systematycznie będziesz otrzymywać.

Czas zawsze działa na korzyść dłużnika tzn. na Twoją niekorzyść. Windykacja zlecona do 3 miesięcy od czasu powstania zadłużenia to 92% szans na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Po roku szanse spadają do 8%.

Ile dni trwa windykacja polubowna?

Zazwyczaj 60-90 dni.

Ile kosztuje windykacja polubowna?

Firma EULEO rozlicza się w modelu success fee, czyli wynagrodzenie za sukces. Od odzyskanych należności pobieramy indywidualnie ustalony procent i czasem, jeśli nie odzyskamy należności, opłatę końcową za podjęte działania w wysokości 100 zł.

Czy w związku ze zleceniami windykacji pobierane są opłaty wstępne?

W najczęściej wybieranym przez naszych klientów modelu stałej współpracy nasza firma nie pobiera żadnych opłat wstępnych.

Od czego zależy wysokość prowizji od odzyskanych kwot?

Wysokość prowizji zależy bezpośrednio od profilu współpracy klienta z EULEO. Najniższe stawki prowizji obowiązują w ramach stałej współpracy.

Stałym klientom dajemy również możliwość negocjowania prowizji w związku ze zleceniami windykacji, dla wierzytelności powyżej 100 000 zł. W znacznej części prowadzonych spraw (ok. 30% spraw zakończonych sukcesem) udaje nam się odzyskać od dłużnika kwoty główne, odsetki oraz poniesione przez wierzyciela koszty windykacji.

Czy EULEO zajmuje się odzyskiwaniem odsetek?

Tak. W każdej zleconej nam sprawie automatycznie naliczamy odsetki od zleconej i niezapłaconej wierzytelności i odzyskujemy je od dłużnika.

Nasz system informatyczny do obsługi procesów windykacji automatycznie wylicza odsetki na dzień bieżący i stale aktualizuje ich wartość. Dochodzenie odsetek pozwala nam skuteczniej negocjować zapłatę. Za zgodą wierzyciela odsetki mogą być częściowo redukowane lub umarzane. EULEO zajmuje się również dochodzeniem odsetek od wierzytelności już zapłaconych, traktując je jako odrębne długi.

Jakimi metodami posługuje się EULEO w czasie windykacji?

W czasie windykacji dbamy o to, aby nasze działania odbywały się w granicach prawa, z poszanowaniem godności dłużnika, a przede wszystkim z zachowaniem dobrego wizerunku wierzyciela. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej i dobrej praktyki windykacyjnej, realizowanych przez Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Podejmowane przez nas czynności to: telefony do dłużnika, wezwania do zapłaty, wizytacje w firmie dłużnika, działania wywiadowcze.

Jakie sprawy nie są przyjmowane do windykacji?

W opozycji do powszechnie stosowanych przez inne firmy windykacyjne praktyk nie prowadzimy wstępnej selekcji spraw. Przyjmujemy wszystkie sprawy, które wierzyciel wytypował do windykacji.

Nie przyjmujemy do windykacji jedynie wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej oraz wierzytelności przedawnionych. Takie wierzytelności można nam sprzedać.

Kiedy najlepiej kierować sprawy do windykacji?

Według danych statystycznych branży windykacyjnej zwlekanie z podjęciem decyzji o windykacji naraża wierzyciela na coraz większe straty. Szanse wierzyciela na odzyskanie należności od dłużnika zdecydowanie maleją w czasie. W okresie do 90 dni po terminie wymagalności wierzytelności jego szanse wynoszą jeszcze 92%, zaś już po roku spadają do 8%.

Jaka metoda odzyskiwania wierzytelności jest skuteczniejsza - polubowna czy sądowa?

Zarówno windykacja polubowna, jak i windykacja sądowa wykorzystywane są przez naszą firmę i obie metody odzyskiwania należności są skuteczne, o ile są prowadzone we właściwej kolejności.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej bez właściwego rozpoznania sytuacji dłużnika może narazić wierzyciela na wysokie koszty, które niekoniecznie zostaną wyegzekwowane od dłużnika. Dobrą zasadą jest rozpoczynanie odzyskiwania długów od najtańszej i najefektywniejszej metody, tj. windykacji należności w trybie pozasądowym.

Rekomendujemy następującą kolejność odzyskiwania długów: w pierwszym etapie windykacja, a w razie braku efektów postępowanie sądowe, windykacja przed egzekucyjna, nadzorowana egzekucja komornicza, monitoring egzekucyjny.

Windykacja karna

W sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż dłużnik dokonał czynu zabronionego, np. oszustwa (art. 286 KK) lub udaremnienia egzekucji (art. 300 KK), pomagamy klientowi odzyskać należności na drodze karnoprawnej.

Po udzieleniu pełnomocnictwa, na zlecenie, Kancelaria Prawna EULEO analizuje sprawę pod kątem zaistnienia przestępstwa i w razie uprawdopodobnienia takiej sytuacji,  przygotowuje i składa zawiadomienie do organów ścigania, wskazując w nim okoliczności przestępstwa, osobę dopuszczającą się czynu zabronionego, a także osoby współdziałające ze sprawcą. Roszczenie o naprawienie szkody powstałej w skutek  przestępstwa jest kierowane nie tylko do dłużnika (sprawcy), ale jeżeli to możliwe, także do innych osób współdziałających ze sprawcą (współsprawców, pomocników). Osoby te mogą ponosić solidarną odpowiedzialność ze sprawcą.

W postępowaniu sądowym doświadczony prawnik EULEO może reprezentować klienta (oskarżyciela posiłkowego) we wszystkich instancjach sądowych, co daje gwarancję profesjonalnego działania w interesie wierzyciela. Po uzyskaniu wyroku skazującego, zawierającego orzeczenie o obowiązku naprawienia szkody przez wszystkie osoby biorące udział w występku, Kancelaria EULEO wnosi o egzekucję zasądzonych kwot.

„Windykacja karna” jest celowa, gdy dłużnik nie zamierzał i nie zamierza uregulować zobowiązań w uczciwy sposób. Polecana jest szczególnie w sytuacjach, gdy wartość uszczuplenia majątku wierzyciela jest znacząca, a intencje dłużnika wyraźnie nieuczciwe.

Składając doniesienie do organów ścigania pokrzywdzony musi brać pod uwagę następujące okoliczności:

  1. Konieczność osobistego złożenia zeznań w charakterze świadka przed funkcjonariuszem policji.
  2. Konieczność osobistego stawiennictwa na rozprawie sądowej w sądzie, przed którym toczy się proces karny.
  3. Co do zasady, brak możliwości „wycofania sprawy”, gdyż toczy się ona z oskarżenia publicznego.
  4. Prawdopodobieństwo wymierzenia oskarżonemu lub oskarżonym przez sąd kary pozbawienia, ograniczenia wolności, lub grzywny.

Wynagrodzenie EULEO za „windykację karną” ma charakter mieszany i składa się z ryczałtowej opłaty za podejmowane czynności i stawiennictwa oraz premii prowizyjnej za sukces (od kwot zaspokojonych roszczeń).

Windykacja międzynarodowa

Masz dłużnika w innym państwie i chcesz odzyskać od niego swoje pieniądze? Oddaj nam sprawę do windykacji międzynarodowej. Nie musisz znać specyfiku rynku i uwarunkowań prawnych kraju, w którym przebywa Twój dłużnik. Dysponujemy gronem specjalistów, którzy znają obowiązujące prawo, język i kulturę w konkretnych państwach.

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami – firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi, spełniającymi wysokie standardy zawodowe i etyczne takich organizacji jak ECA i FENCA.

Obecnie zasięg naszego działania pokrywa wszystkie kluczowe gospodarczo regiony świata. Mamy silną sieć partnerów na  Litwie, w Łotwie, Estonii, Rosji, Ukrainie, Norwegii, Islandii, Szwecji, Danii, Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Chorwacji, Czechach, Słowacji i USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii, a także Chinach, Korei. Udaje nam się skutecznie odzyskiwać długi nawet w egzotycznych destynacjach.

Jakie państwa obejmuje windykacja międzynarodowa EULEO?

Jak długo trwa windykacja zagraniczna?

Czas windykacji zagranicznej jest elastyczny. Standardowa długość to 90 dni.

Czy współpracujecie z partnerami zagranicznymi?

Tak. Współpracujemy z zaufanymi i sprawdzonymi partnerami – firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi – znającymi specyfikę wybranego rynku, w tym prawo i kulturę. Dzięki temu skuteczność windykacji międzynarodowej jest jeszcze większa.

Windykacja w polisie ubezpieczeń należności

Windykacja w polisie ubezpieczenia należności zawiera elementy windykacji polubownej i sądowej. Zawierając umowę ubezpieczenia należności, klient wybiera sam windykatora od należności ubezpieczonych.

Korzystający z windykacji polisowej w EULEO zyskuje wyższą skuteczność w odzyskiwaniu długów, co z kolei przekłada się na niższą szkodowość i niższą cenę polisy. Dochodzimy od dłużników należności w modelu „success fee”, w tym również kosztów windykacji.  Odzyskujemy tzw. udział własny, czyli części długu, której nie pokrywa odszkodowanie. Dbamy o poszanowanie relacji biznesowych pomiędzy klientem i jego kontrahentem. Po spłacie długu kontrahent nie figuruje na liście podmiotów niepewnych dla ubezpieczyciela, dzięki czemu można z nim wznowić współpracę.

Windykacja w polisie wymaga wiedzy oraz systemu IT integrującego interesy trzech podmiotów. Aby skorzystać z windykacji polisowej klient musi wystąpić do ubezpieczyciela o wybór EULEO jako windykatora.

Czy firmy, które ubezpieczają należności wpisują EULEO do polisy jako serwisanta windykacyjnego?

Oczywiście. Pokaźną grupę naszych klientów stanowią firmy, które ubezpieczają swoje należności. Ma to związek z następującymi faktami:

  • firmy ubezpieczają tylko część swoich należności z uwagi na wysoką cenę usług ubezpieczeniowych,
  • firmy ubezpieczeniowe akceptują zlecanie windykacji naszej firmie przed wypłatą odszkodowania, gdyż nasze skuteczne działania ograniczają kwoty złych długów podlegających wypłacie z polisy.