fbpx
ODDAJ DO WINDYKACJI

FAQ

Ile dni trwa windykacja polubowna?

Standardowy okres to 60 dni z możliwością wydłużenia.

Czy w związku ze zleceniami windykacji pobierane są opłaty wstępne?

W najczęściej wybieranym przez naszych klientów modelu stałej współpracy nasza firma nie pobiera żadnych opłat wstępnych.

Od czego zależy wysokość prowizji od odzyskanych kwot?

Wysokość prowizji zależy bezpośrednio od profilu współpracy klienta z EULEO. Najniższe stawki prowizji obowiązują w ramach stałej współpracy.

Stałym klientom dajemy również możliwość negocjowania prowizji w związku ze zleceniami windykacji, dla wierzytelności powyżej 100 000 zł.  W znacznej części prowadzonych spraw (ok. 30% spraw zakończonych sukcesem) udaje nam się odzyskać od dłużnika kwoty główne, odsetki oraz poniesione przez wierzyciela koszty windykacji.

Czy EULEO zajmuje się odzyskiwaniem odsetek?

Tak. W każdej zleconej nam sprawie automatycznie naliczamy odsetki od zleconej i niezapłaconej wierzytelności i odzyskujemy je od dłużnika.

Nasz system informatyczny do obsługi procesów windykacji automatycznie wylicza odsetki na dzień bieżący i stale aktualizuje ich wartość. Dochodzenie odsetek pozwala nam skuteczniej negocjować zapłatę. Za zgodą wierzyciela odsetki mogą być częściowo redukowane lub umarzane. EULEO zajmuje się również dochodzeniem odsetek od wierzytelności już zapłaconych, traktując je jako odrębne długi.

Jaki jest koszt windykacji polubownej?

Firma EULEO rozlicza się w modelu success fee, czyli wynagrodzenie za sukces. Od odzyskanych należności pobieramy indywidualnie ustalony procent.

Czy firmy, które ubezpieczają należności mogą się stać klientami EULEO?

Oczywiście. Pokaźną grupę naszych klientów stanowią firmy, które ubezpieczają swoje należności. Ma to związek z następującymi faktami:

  • firmy ubezpieczają tylko część swoich należności z uwagi na wysoką cenę usług ubezpieczeniowych,
  • firmy ubezpieczeniowe akceptują zlecanie windykacji naszej firmie przed wypłatą odszkodowania, gdyż nasze skuteczne działania ograniczają kwoty złych długów podlegających wypłacie z polisy.

Kiedy najlepiej kierować sprawy do windykacji?

Według danych statystycznych branży windykacyjnej zwlekanie z podjęciem decyzji o windykacji naraża wierzyciela na coraz większe straty. Szanse wierzyciela na odzyskanie należności od dłużnika zdecydowanie maleją w czasie. W okresie do 90 dni po terminie wymagalności wierzytelności jego szanse wynoszą jeszcze 92%, zaś już po roku spadają do 8%.

Jakie państwa obejmuje windykacja międzynarodowa EULEO?

Jak długo trwa windykacja zagraniczna?

Czas windykacji zagranicznej jest elastyczny. Standardowa długość to 90 dni.

Jakie sprawy nie są przyjmowane do windykacji?

W opozycji do powszechnie stosowanych przez inne firmy windykacyjne praktyk nie prowadzimy wstępnej selekcji spraw. Przyjmujemy wszystkie sprawy, które wierzyciel wytypował do windykacji.

Nie przyjmujemy do windykacji jedynie wierzytelności po bezskutecznej egzekucji komorniczej oraz wierzytelności przedawnionych. Takie wierzytelności można nam sprzedać.

Jak szybko rozpoczynacie czynności w związku ze zleceniem windykacji?

Średni czas od uzyskania poprawnie zredagowanego zlecenia windykacji do chwili rozpoczęcia pierwszych czynności wynosi 2 dni robocze. W tym czasie zlecenie jest rejestrowane w systemie informatycznym oraz obsługiwane przez Dział Windykacji pod kątem uzyskanie maksymalnej ilości informacji o dłużniku.

Jakimi metodami posługuje się EULEO w czasie windykacji?

W czasie windykacji dbamy o to, aby nasze działania odbywały się w granicach prawa, z poszanowaniem godności dłużnika, a przede wszystkim z zachowaniem dobrego wizerunku wierzyciela. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej i dobrej praktyki windykacyjnej, realizowanych przez Członków Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Podejmowane przez nas czynności to: telefony do dłużnika, wezwania do zapłaty, wizytacje w firmie dłużnika, działania wywiadowcze.

Jaka metoda odzyskiwania wierzytelności jest skuteczniejsza - polubowna czy sądowa?

Zarówno windykacja polubowna, jak i windykacja sądowa wykorzystywane są przez naszą firmę i obie metody odzyskiwania należności są skuteczne, o ile są prowadzone we właściwej kolejności.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej bez właściwego rozpoznania sytuacji dłużnika może narazić wierzyciela na wysokie koszty, które niekoniecznie zostaną wyegzekwowane od dłużnika. Dobrą zasadą jest rozpoczynanie odzyskiwania długów od najtańszej i najefektywniejszej metody, tj. windykacji należności w trybie pozasądowym.

Rekomendujemy następującą kolejność odzyskiwania długów: w pierwszym etapie windykacja, a w razie braku efektów postępowanie sądowe, windykacja przed egzekucyjna, nadzorowana egzekucja komornicza, monitoring egzekucyjny.

Co to jest należność przedawniona?

Przedawnienie należności następuje w momencie upływu czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego. Zgodnie z przepisami k.c. termin przedawnienia wynosi 10 lat, natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to 3 lata.

 

Czy skip tracing realizujecie też w innych państwach?

Tak. Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami świadczymy tę usługę w większości kluczowych gospodarczo regionach świata, pod warunkiem, że jest to w tym państwie prawnie dozwolone.

Ile kosztuje zagraniczny skip tracing?

Ceny są zróżnicowane w zależności od państwa. Partnerzy, z którymi współpracujemy kierują się obowiązującymi w ich kraju regulacjami prawnymi z obszaru skip tracingu.

Czy w ramach usługi skip tracingu można ustalić większą ilość danych?

Skip tracing na terenie kraju dostarcza tylko wymienionych w opisie informacji. Większy zakres danych dostarcza usługa ustalenia aktualnego majątku dłużnika.

Informacje ustalone w ramach zagranicznego skip tracingu mogą się od siebie różnić w zależności od państwa, w którym jest on prowadzony.

Ile dni trwa przygotowanie raportu gospodarczego?

Przygotowanie raportu gospodarczego krajowego trwa do 7 dni roboczych.

Ile kosztuje przygotowanie raportu gospodarczego?

250 zł za raport krajowy.

W jakim celu mogę wykorzystać informacje zawarte w raporcie?

Ustalenie składników majątku dłużnika jest użyteczne. W windykacji polubownej wiedza ta może być wykorzystana w procesie negocjacyjnym. Dłużnik często nie docenia windykatora i jego wiedzy o windykowanym podmiocie. Uświadomienie mu posiadanych informacji o możliwych do zwindykowania  aktywach oraz uprawdopodobnienie ich utraty w procesie windykacyjnym, niemal zawsze zmienia postawę dłużnika i uruchamia w nim „ukrytą wolę” spłaty zadłużenia.

Na etapie sądowym wiedzę tę możemy wykorzystać do szybkiego zajęcia składników majątkowych, wyprzedzając innych wierzycieli przy wpisie do hipoteki nieruchomości, co niebagatelnie zwiększa szanse na odzyskanie długu. Należy mieć świadomość, iż w takiej sytuacji komornik nie traci czasu na ustalenia, mając we wniosku egzekucyjnym wskazane konkretne przedmioty do zajęcia. Wiedza taka pozwala także firmie windykacyjnej (wierzycielowi) dobrze zarządzać procesem egzekucji komorniczej, tak aby uniknąć tzw. zbiegu egzekucji i utraty kontroli nad sprawą przez wybranego przez nas komornika.

Jakie są ceny usług detektywistycznych?

Ustalenie majątku dłużnika to koszt od 900 zł do 2000 zł.

Ile czasu potrzeba na wykonanie usługi?

Czas potrzebny na lokalizację osoby i jej majątku wynosi zazwyczaj 14-30 dni.

Na czym polega zdarzenie negatywne?

To incydent windykacyjny, który skutkuje opublikowaniem dłużnika na zamkniętej na giełdzie długów – niezapłacone.info

Co to jest alert e-mail zdarzeń negatywnych?

To automatyczna informacja, którą otrzymasz, jeśli jakakolwiek z wprowadzonych przez Ciebie do systemu firm będzie miała problem z dłużnikiem.

Jak działa monitoring faktur?

Kliknij i dowiedz się więcej

Ile kosztuje usługa monitoringu?

Kliknij i sprawdź plany cenowe.

Z systemu można też korzystać za darmo.

Czy muszę coś instalować, aby korzystać z systemu?

Nie. System jest dostępny przez używaną przez Ciebie przeglądarkę stron internetowych. Nie wymaga instalacji dodatkowych oprogramowań.

Jak długo muszę czekać na weryfikację kontrahenta?

Informacje o ewentualnych problemach kontrahenta z terminowym regulowaniem należności i prowadzonych wobec niego działaniach windykacyjnych, otrzymasz zaraz po wprowadzeniu jego numeru NIP.

Czy EULEO stosuje ograniczenia kwotowe w przyjmowaniu zleceń do windykacji?

Nie stawiamy żadnych ograniczeń kwotowych przed naszymi klientami. Staramy się rozwiązać ich problemy niezależnie od wartości długów. Często współpracujemy z firmami, które generują znaczną sprzedaż w stosunku do dużej ilości klientów przy niewielkiej jednostkowej wartości faktury, np. dostawcami Internetu.

Kiedy EULEO przekazuje wierzycielowi środki odzyskane od dłużnika?

Środki finansowe odzyskiwane od dłużników są kierowane bezpośrednio na rachunek wierzyciela. W każdym wezwaniu do zapłaty dłużnik jest informowany o numerze rachunku wierzyciela, na który winien wpłacać środki finansowe w ramach postępowania windykacyjnego. W uzasadnionych sytuacjach windykatorzy terenowi odbierają bezpośrednio od dłużnika kwoty wierzytelności w formie gotówkowej.

W takich sytuacjach są o one niezwłocznie wpłacane na wydzielony rachunek naszej firmy i w ciągu 3 dni roboczych transferowane na rachunek wierzyciela. O aktualnym saldzie zadłużenia oraz datach i kwotach spłat dokonanych przez dłużnika wierzyciel jest informowany w raportach szczegółowych, przesyłanych drogą elektroniczną lub on-line w module raportowym systemu Rozważna Firma (stali klienci).

Jak postępujecie, gdy klient jest niezadowolony z waszych usług?

Zadowolenie klientów jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, aby nieustannie podnosić jakość świadczonych przez nas usług poprzez permanentny monitoring jakości realizowanych usług oraz monitoring satysfakcji naszych klientów.

Ewentualnie negatywne oceny ze strony naszych klientów wynikają głównie z braku sukcesu windykacyjnego w konkretnych sprawach. Niestety, pomimo najwyższej staranności i znaczącego zaangażowania EULEO w odzyskanie długu, czasami nie udaje nam się odzyskać pieniędzy. Wielomiesięczne „hodowanie” długu przez wierzyciela oraz bankructwo dłużnika to dwie najczęstsze okoliczności odbierające nam szanse na sukces.

Każda negatywna, merytoryczna wypowiedź klienta o naszych działaniach jest zawsze poważnie traktowana i uzyskuje status numerowanego zgłoszenia reklamacyjnego. Biuro Obsługi Klienta prowadzi ewidencję zgłoszeń oraz postępuje zgodnie z procedurami reklamacyjnymi. Każda reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 48 godzin. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji wdrażane są specjalne procedury naprawcze ukierunkowane na szybkie usunięcie naszego uchybienia i uniknięcie podobnego w przyszłości. Klient jest zawsze informowany o podjętych przez nas krokach i wynikach rozpatrzenia reklamacji. Potrafimy przyznać się do błędów.